به گفته اولگ لوگینوف. 5 خرداد-روز قیام 15 خرداد در ایران. (THE DAY OF THE 15 KHORDAD UPRISING IN IRAN)

تعطیلات با سابقه جنایی به گفته اولگ لوگینوف. 5 خرداد-روز قیام 15 خرداد در ایران خمینی در تاریخ 3 خرداد 1963 در ایران در مدرسه فیضیه سخنرانی کرد و بین خلیفه اموی یزید اول و شاه تشابه کشید. او شاه را به عنوان «مرد ناراضی رقت انگیز» محکوم کرد و به او هشدار داد که […]